QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

BÁO CÁO

Để nhà quản lý có thể xem danh sách các báo cáo, thuận tiện cho việc quản lý, vào module báo cáo

 

 

MỚI NHẤT