QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Báo giá và so sánh giá nhà cung cấp

Báo giá được tạo mới hoặc chuyển từ phiếu hỏi giá nhà cung cấp

Tạo mới bằng cách: Báo giá và só sánh sánh giá NCC-> tạo mới-> nhập các thông tin ->lưu lại-> duyệt

Ngoài ra, có thể tạo đơn đặt hàng từ báo giá bằng cách: Chọn báo giá muốn tạo đơn đặt hàng-> tác vụ->tạo đơn hàng-> load dữ liệu (có thể thay đổi giá thành )-> lưu lại

MỚI NHẤT