QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Báo giá

Bán hàng -> Báo giá -> Thêm -> Điền đầy đủ thông tin báo giá– > Lưu lại -> Duyệt

Tạo hợp đồng bán: Bán hàng -> báo giá -> tác vụ -> tạo hợp đồng bán -> lưu

Có thể chuyển qua đơn hàng bằng cách: Báo giá -> Tác vụ -> Chuyển qua đơn hàng -> nhập thông tin mua hàng, ngày dự kiến -> lưu