Canvas is not supported in your browser.

Cập nhật giá

Quản lý giá bán bằng CSV

Vào mục Sản phẩm => Cập nhật giá. Đây là phần hỗ trợ quản lý giá bằng cách import file excel với 2 cột Mã sản phẩm, giá bán.

Cập nhật giá sản phẩm