QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Cập nhật tiến độ sản xuất

Để quản lý, báo cáo tiến độ sản xuất theo từng đơn hàng, từng sản phẩm, vào mục Danh sách lệnh sản xuất –>Tác vụ –> Cập nhật tiến độ

Cập nhật tiến độ

 

Trong một lệnh sản xuất thường sẽ bao gồm nhiều sản phẩm khác nhau, do vậy, bạn sẽ chọn cụ thể sản phẩm và giai đoạn cần cập nhật

Cập nhật tiến độ 1 Cập nhật tiến độ2

Tiếp theo, bạn có thể chọn 3 cấp độ báo cáo: Chưa bắt đầu, Đang xử lý hoặc Hoàn thành. Trong đó, nếu hoàn thành, bạn cần khai báo số lượng hoàn thành là bao nhiêu, và số lượng sản phẩm lỗi (nếu có).

Cập nhật tiến độ 3

 

 Cuối cùng, bấm Lưu khi hoàn tất