QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Chuyển kho

Để tạo phiếu chuyển kho click vào biểu tượng kho hàng

Tạo mới chuyển kho: kho hàng-> chuyển kho-> tạo mới->điền thông tin phiếu chuyển kho-> lưu lại

Chọn thông tin kho chuyển, tên hàng, vị trí kho chuyển, vị trí kho nhận, số lượng,..