QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Công cụ-vật tư

1. Nhóm Công cụ – vật tư

Công cụ- vật tư -> nhóm công cụ- vật tư -> thêm-> Điền các thông tin nhóm Công cụ- vật tư -> thêm.

Ngoài ra chúng ta có thể đưa dữ liệu vào bằng IMPORT EXCEL

Công cụ- vật tư -> nhóm công cụ- vật tư -> import excel-> tự động tạo trường-> có->chọn file excel-> lưu.

Lưu  ý: Có thể chọn tự động trường dữ liệu, cột, ghi chú các trường dữ liệu bắt buộc nhập.

2. Danh sách Công cụ – vật tư

  • Tạo mới: Công cụ- vật tư -> danh sách công cụ- vật tư -> thêm->điền thông tin công cụ -vật tư -> thêm