QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Công nợ nhà cung cấp

Thống kê công nợ khách hàng theo các hạn mức công nợ < 30 ngày, công nợ từ 30 đến 60 ngày, công nợ > 60 ngày