QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Đơn đặt hàng

Đơn đặt hàng được tạo bằng cách tạo mới, chuyển từ yêu cầu mua hàng hoặc báo giá. Có thể tạo đơn hàng từ nhiều yêu cầu mua hàng.

Tạo đơn đặt hàng bằng cách:

Mua hàng-> đơn đặt hàng-> tạo mới-> điền các thông tin đơn đặt hàng -> lưu lại

Đơn đặt hàng vừa tạo sẽ có 1 quy trình, khi hoàn thành xong bước nào sẽ tick chọn vào bước đó để hệ thống lưu lại thông tin và thời gian thực hiện.

Nhập hàng: sau khi hoàn thành xong bước duyệt hàng, chọn tác vụ ->tạo nhập hàng-> chọn kho hàng->chọn sản phẩm -> vị trí kho-> điền các thông tin (số lượng duyệt, giá nhập,thuế, ghi chú,..)-> lưu lại->duyệt-> thủ kho duyệt ( lúc này kho mới tăng).

 

Tạo đơn hàng từ nhiều yêu cầu mua hàng: Mua hàng ->yêu cầu mua hàng->tick vào những yêu cầu mua hàng muốn tạo đơn hàng-> tạo đơn hàng tổng -> điền các thông tin -> lưu lại

 

 

  •  Số lượng: số lượng kế thừa từ yêu cầu mua hàng hoặc số lượng nhân viên muốn đặt
  • Số lượng NCC: số lượng nhà cung cấp giao hàng cho công ty

Thanh toán: mua hàng-> đơn đặt hàng->tác vụ->phiếu chi-> điền thông tin ->lưu lại

 

Trạng thái thanh toán thể hiện tại đây: Phiếu chi chưa đủ tiền sẽ thể hiện chi một phần, nếu đã thanh toán đủ thì trạng thái sẽ là đã chi

Lập hóa đơn thuế tổng: mua hàng-> đơn đặt hàng-> lập hóa đơn thuế tổng-> chọn nhà cung cấp -> chọn những phiếu cần lập hóa đơn->Lập thêm

Nếu có hóa đơn đính kèm, nhập thông tin tại đây

Hệ thống tự động tạo ra Hóa đơn mua hàng tương ứng và lưu lại