QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Đơn hàng

Đơn hàng được tạo bằng 2 cách: 

Cách 1: Kế thừa từ Báo giá: bán hàng -> báo giá -> chọn lệnh cần tạo đơn hàng -> tác vụ -> chuyển qua đơn hàng-> nhập thông tin đơn -> lưu lại

Cách 2: Tạo mới từ đơn hàng

Bán hàng-> đơn hàng-> tạo mới -> điền các thông tin đơn hàng-> lưu lại

Điền thông tin phiếu sau đó lưu lại

Admin hay quản lý bộ phận có chức năng duyệt phiếu

Vào tác vụ có thêm thông tin đơn hàng ( xem đơn hàng, sửa đơn hàng, quà tặng, in đơn hàng, chuyển qua giao hàng, lập hóa đơn thuế, xóa đơn hàng)