QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Quản lý khách hàng

  • DỰ ÁN CỦA TÔI:

du_an_cua_toi_1

– Chức năng: theo dõi những dự thuộc về tài khoản đang đăng nhập.

Với 4 option chính:

1. Tất cả

– theo dõi được tất cả các dự án của tài khoản đang đăng nhập.

2. Hoàn thành

du_an_hoan_thanh_2

– Theo dõi những dự án đã được hoàn thành

3. Đang Tiến Hàng

du_an_dang_tien_hanh_3

– Theo dõi những dự án đang được thực hiện

3. Dự Án Hủy Bỏ

du_an_huy_4

– Theo dõi những dự án đã bị hủy bỏ và lý do hủy bỏ