QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Giao hàng

Để tạo mới giao hàng vào Module xuất hàng -> giao hàng -> tạo mới -> điền thông tin phiếu giao hàng -> lưu lại

 

Có thể in phiếu giao hàng đính kèm theo hàng hóa để 2 bên xác nhận