QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Hóa đơn mua hàng

Phần chi có hóa đơn mua hàng, tạo phiếu chi bằng cách vào: công nợ mua -> hóa đơn mua hàng -> chọn hóa đơn cần chi -> tác vụ -> phiếu chi -> người nhận ->Phương thức thanh toán -> loại chi phí -> điền các thông tin -> lưu lại

Có thể chọn nhiều đơn để tạo phiếu chi tổng