QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Hỏi giá nhà cung cấp (RFQ)

Mua hàng-> hỏi giá nhà cung cấp : Để xem danh sách các phiếu hỏi giá nhà cung cấp.

Từ hỏi giá nhà cung cấp, muốn tạo báo giá bằng cách:

Duyệt phiếu ( nếu có)->Chọn phiếu hỏi giá nhà cung cấp -> tạo báo giá -> Load dữ liệu hoặc chọn sản phẩm muốn tạo báo giá được kế thừa-> nhập thông tin->  lưu lại -> duyệt

Nếu một phiếu hỏi giá nhà cung cấp nếu có 2 nhà cung cấp thì quay lại tạo tiếp báo giá cho nhà cung cấp còn lại.