QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Kế hoạch sản xuất

1. Lập kế hoạch sản xuất

Sản xuất-> kế hoạch sản xuất-> lập kế hoạch sản xuất-> thêm->nhập thông tin kế hoạch sản xuất-> xem trước->có-> lưu lại-> duyệt

Tiêu chuẩn áp dụng: 

 

  • Số lượng tối thiểu:  xét trên những mặt hàng nào ít hơn số lượng tối thiểu trong kho đang cần
  • Đơn hàng bán: các đơn hàng nào KH đã đặt hàng

 

Kế hoạch kinh doanh: kế hoạch kinh doanh lập ra của các phòng ban

2. Hoạch định năng lực sản xuất

Sản xuất-> kế hoạch sản xuất-> hoạch định năng lực sản xuất-> thêm->nhập tên kế hoạch sản xuất->lưu lại-> duyệt

Từ bước hoạch định năng lực sản xuất, chúng ta có thể chuyển qua yêu cầu mua hàng: sản xuất-> kế hoạch sản xuất->Hoạch định năng lực sản xuất->tác vụ->chuyển qua mua hàng-> lưu

Yêu cầu mua hàng sẽ kế thừa lại các nguyên liệu cần mua