QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Khách hàng

Có 2 cách để tạo khách hàng:

  • Cách 1: chọn khách tiềm năng -> CHUYỂN THÀNH KHÁCH HÀNG -> điền thông tin cần thiết của khách hàng-> lưu lại

  • Cách 2: Vào khách hàng -> tạo mới -> điền thông tin khách hàng-> lưu lại