QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Khách hàng tiềm năng

Vào menu -> khách hàng sẽ hiển thị bên trái danh sách các danh mục, bao gồm phần KHÁCH HÀNG và CHĂM SÓC

Để tạo mới khách hàng tiềm năng : vào khách tiềm năng sẽ hiện ra danh sách các hàng hàng tiềm năng

  • Tạo mới : khách tiềm năng ->tạo mới -> điền thông tin khách tiềm năng-> lưu lại

Có thể tạo thêm các trường Thông tin khách tiềm năng bằng các vào: thiết lập-> các mục tự tạo ->tạo mới-> nhập thông tin-> lưu lại

  • Sửa: Chọn khách hàng tiềm năng-> Sửa-> Điều chỉnh thông tin->Lưu lại
  • Xóa: Chọn khách hàng tiềm năng->Xóa->OK để xóa

MỚI NHẤT