QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Khai báo danh mục sản xuất

  1. Loại máy móc

Đây là module quản lý thông tin chung cho loại máy móc, công cụ dụng cụ phục vụ quá trình sản xuất. Với các trường thông tin như: tên, thông số kĩ thuật, ghi chú

Khai báo danh mục - Loại máy móc

2.  Danh sách máy móc

Đây là module quản lý chi tiết các thông tin của máy móc với các thông tin như: mã máy móc, tên, thuộc loại máy móc nào, thông số chi tiết và ghi chú

danh sách máy móc

Khi bấm vào thêm mới, bạn có thể thấy mục loại máy đã được kế thừa từ thông tin từ module Loại máy móc để nhập liệu nhanh. Vậy bạn chỉ cần khai báo các thông tin còn lại để tăng độ chi tiết hơn thôi.

danh sách máy móc (thêm mới)

3.  Đơn vị

Đây là module quản lý đơn vị tính của thành phẩm

Đơn vị

4. Quản lý xưởng

Tất cả những thông tin liên quan đến xưởng sản xuất, các loại máy móc trong từng xưởng sẽ được quản lý tại đây.

Xưởng

Danh mục máy móc sẽ được kế thừa từ các thông tin đã nhập liệu ở trên để thao tác nhanh, dễ quản lý

Xưởng (thêm)

5. Quản lý kho hàng

Quản lý tổng hợp các thông tin về kho hàng, đi kèm với các thông tin liên hệ khi cần. Phần mềm còn hỗ trợ chức năng xuất ra file PDF/Excel khi cần báo cáo.

Kho hàng