QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Khai báo định mức sản xuất

  1. Quản lý định mức sản xuất

Định mức máy móc: Thể hiện tổng số lượng máy móc cần để sản xuất sản phẩm này, tiếp theo trong mục lệnh sản xuất sẽ thể hiện rõ chi tiết máy nào được chọn

Định mức nhân công: Thể hiện tổng số lượng nhân công cần có để sản xuất sản phẩm này, tiếp theo trong mục lệnh sản xuất sẽ thể hiện rõ chi tiết ai được phân công nhiệm vụ để sản xuất sản phẩm.

danh sách thành phẩm (máy móc, nhân công)

Giai đoạn sản xuất: Là nơi nhập liệu và quản lý tất cả các giai đoạn để sản xuất ra 1 thành phẩm, các dữ liệu này sẽ được thiết kế động để linh hoạt hơn trong việc quản lý, thay đổi. Khi nhập liệu xong có thể nhấn vào dấu + để add tất cả các giai đoạn này thành chính thức.

Định mức nguyên vật liệu: được kế thừa từ thông tin từ module quản lý NVL phía trên, ở mục này các bạn chỉ cần chọn NVL phù hợp chứ không cần nhập liệu nữa, sau đó nhấn vào dấu + để add tất cả các NVL này thành chính thức.

danh sách thành phẩm (giai đoạn, nvl)