QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Khai báo nguyên vật liệu

  1.  Quản lý danh sách NVL

Quản lý những thông tin đi kèm NVL, số lượng tồn kho (tổng kho)

Danh sách NVL

Quản lý theo từng kho

Quản lý NVL (kho 1)

Quản lý NVL (kho 2)

2.  Thêm mới nguyên vật liệu

Ngoài việc nhập các thông tin về NVL, bạn cũng có thể nhập được số lượng tồn trong kho (số lượng này sẽ được thể hiện tổng ngoài màn hình danh sách NVL hoặc thể hiện theo từng kho).

Quy cách: điều ấn định theo đó mà làm

Rack: quản lý kệ nào đựng NVL này

NVL (thêm)