QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Kho hàng

1. Nhóm kho hàng

Tạo mới: Kho hàng -> nhóm kho -> tạo mới -> thêm thông tin -> lưu lại.

2. Kho

Kho hàng -> kho -> tạo mới -> thêm thông tin -> lưu lại.

Chúng ta có thể xem thông tin kho hàng tai đây, kiểm tra số lượng hàng hóa, thanh phẩm, nguyên vật liệu trong kho

(Image)

3. Vị trí kho

Kho hàng -> vị trí kho -> tạo mới -> thêm thông tin vị trí kho (Cấp 1) -> lưu lại.

Kho hàng -> vị trí kho -> tạo mới -> thêm thông tin vị trí kho (Cấp 2) -> lưu lại.