QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Lập kế hoạch mua hàng

Phần mềm sản xuất FOSO sau khi lên được kế hoạch nguyên vật liệu( BOM) theo từng đơn hàng sản xuất, Thì bước tiếp theo sẽ có chức năng lập kế hoạch mua hàng theo đơn hàng nếu nguyên vật liệu trong kho không đủ cho đơn hàng đưa vào sản xuất

Capture

KẾ HOẠCH NGUYÊN VẬT LIỆU CHO TỪNG ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT

Screenshot

Sau khi lên kế hoạch nguyên vật liệu => hệ thống sẽ xét số lượng tồn kho và đưa ra được kế hoạch thu mua cho phù hợp với đơn hàng sản xuất

Screenshot

=> TẠO PHIẾU YÊU CẦU MUA HÀNG CHO ĐƠN HÀNG SX

Danh sách các phiếu yêu cầu mua hàng

Screenshot

Chọn lập theo đơn hàng vừa lên => nguyên vật liệu sẽ được kế thừa từ đơn hàng

 

Screenshot

Nguyên vật liệu sẽ lập tức kế thừa sang cho phiếu

Screenshot