QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Lệnh sản xuất chi tiết

Lệnh sản xuất chi tiết được tạo từ Lệnh sản xuất tổng, chọn Lệnh sản xuất tổng cần sản xuất->tác vụ-> tạo lệnh sản xuất chi tiết-> điền thông tin lệnh ( hạn chót, phòng ban)-> lưu lại

Phân công: phân công công việc cho nhân viên liên quan đến lệnh sản xuất này

Email: gửi email công việc khi có lệnh sản xuất liên quan đến nhân viên này

Theo dõi các lệnh sản xuất chi tiết

Chi tiết của lệnh sản xuất chi tiết