QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Lệnh sản xuất tổng

Để tạo mới Lệnh sản xuất tổng  vào sản xuất-> lệnh sản xuất tổng-> tạo mới-> điền thông tin lệnh sản xuất tổng-> lưu lại-> duyệt

Kế hoạch sản xuất: nhập tên kế hoạch vào, có thể chọn nhiều kế hoạch đang có

Thông tin sản phẩm: có thể chọn thêm những TP khác để sản xuất chung

Chọn kế hoạch muốn xem thông tin, có tab mặt hàng và kế hoạch NVL để xem thông tin thành phẩm cũng như các nguyên vật liệu cần để sản xuất dự theo định mức BOM