QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Yêu cầu mua hàng (PR)

Có 2 cách tạo quy trình mua hàng

Cách 1: Yêu cầu mua hàng-> hỏi giá nhà cung cấp-> báo giá-> đơn đặt hàng-> nhập hàng ( dành cho những mặt hàng chưa có nhà cung cấp sẵn)

Cách 2: Yêu cầu mua hàng->đơn đặt hàng->nhập hàng ( dành cho những mặt hàng đã có nhà cung cấp quen)

Để tạo 1 yêu cầu mua hàng, chúng ta cần vào: Mua hàng-> yêu cầu mua hàng-> tạo mới-> nhập thông tin của phiếu yêu cầu mua hàng-> lưu lại-> xác nhận-> duyệt

 

  • Số lượng: Số lượng cần yêu cầu mua hàng
  • Số lượng duyệt: Số lượng cấp trên sẽ duyệt lại (phần này là phân quyền)
  • Từ yêu cầu mua hàng chúng ta có thể tạo hỏi giá bằng cách:

Chọn yêu cầu mua hàng muốn tạo hỏi giá -> tác vụ-> tạo hỏi giá->chọn nhà cung cấp-> thêm sản phẩm cần báo giá-> chọn thêm nhà cung cấp (nếu có)-> thêm sản phẩm cần báo giá cho nhà cung cấp vừa thêm->lưu lại->duyệt (bên mục hỏi giá nhà cung cấp)

 

  • Từ yêu cầu mua hàng có thể tạo đơn hàng bằng cách:

Chọn yêu cầu mua hàng muốn tạo đơn hàng-> tác vụ-> tạo đơn hàng->chọn nhà cung cấp->load dữ liệu (hoặc chọn sản phẩm muốn tạo đơn hàng kế thừa từ yêu cầu mua hàng)-> nhập các thông tin ->lưu lại

  • Giá thành dự kiến: Gía NVL/hàng hóa dự kiến của nhân viên tự nhập vào (nhập giá bao nhiêu cũng được hoặc dựa trên khảo sát)
  • Giá thành NCC: Giá thực tế NVL/hàng hóa của NCC báo cho công ty

Có thể xem yêu cầu mua hàng đã tạo báo giá, đơn đặt hàng chưa qua các mã tham chiếu dưới quy trình. Một yêu cầu mua hàng sẽ có nhiều báo giá, đơn đặt hàng. 

Trường hợp, nhà cung cấp không đủ hàng giao, hoặc không muốn mua hàng nữa, chúng ta có thể vào tác vụ->kết thúc phiếu->lý do kết thúc-> lưu lại