QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Nguyên vật liệu

1. Nhóm nguyên vật liệu

  • Tạo mới: Nguyên vật liệu-> nhóm nguyên vật liệu-> tạo mới-> Điền các thông tin nhóm hàng hóa (Cấp 1)-> thêm.

Nguyên vật liệu-> nhóm Nguyên vật liệu -> tạo mới-> điền các thông tin nhóm hàng hóa (Cấp 2)-> chọn nhóm cha-> thêm.

2. Danh sách nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu-> danh sách nguyên vật liệu -> thêm-> điền các thông tin nguyên vật liệu-> thêm.

 

  • Quy đổi: Đơn vị chính chỉ có 1 , là những đơn vị đi mua hàng , còn các đơn vị quy đổi là đơn vị mình dùng để quản lý sản xuất.( Ý nghĩa: 1 cái “Thanh sắt động cơ 1.1” là 0.5kg)

Ngoài ra chúng ta có thể đưa dữ liệu vào bằng IMPORT EXCEL

Nguyên vật liệu-> danh sách nguyên vật liệu -> import excel-> tự động tạo trường-> có->chọn file excel-> lưu.

 

Lưu  ý: Có thể chọn tự động trường dữ liệu, cột, ghi chú các trường dữ liệu bắt buộc nhập, tùy chọn (tìm chính xác: bắt buộc phải nhập đúng từng ký tự với mã danh mục đã tạo, tìm gần đúng: không cần nhập chính xác từng ký tự trong mã danh mục đã tạo, Thêm mới: nếu mã này chưa có trong Danh mục thì PM sẽ tự động thêm mới, Bỏ qua: không quan tâm đến mã trong danh mục)