QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Nhập hàng

Để tạo mới phiếu nhập hàng vào: mua hàng -> đơn đặt hàng -> chọn đơn hàng cần nhập kho -> tác vụ -> tạo nhập hàng -> điền thông tin phiếu -> lưu lại