QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Nhóm nhà cung cấp

  • Để tạo mới nhóm NCC vào : nhà cung cấp -> nhóm nhà cung cấp -> tạo mới -> điền nhóm nhà cung cấp -> lưu lại