QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Nhóm thông tin nhà cung cấp

Tạo mới: nhà cung cấp -> nhóm thông tin nhà cung cấp -> tạo mới -> nhập tên -> lưu lại

Thêm thông tin con: Tick vào dấu + để thêm mới -> thêm thông tin con -> lưu lại

Các kiểu nhập có thể dùng như:

Input: nhập thông tin vào ô

Date: chọn ngày

Datetime: chọn ngày và giờ

Checkbox: tick chọn 1 thông tin

Select: lựa chọn 1 thông tin

Select multiple: chọn nhiều thông tin

Radio: tick chọn thông tin