QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Quản lý chi phí – hợp đồng

Phân hệ các hình thức báo giá

Screenshot

Có thể dùng báo giá mãu hoặc tự tạo báp giá theo yêu cầu