QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Phân hệ cuộc gọi

cuộc gọi 1

Danh sách tổng quan các cuộc gọi đến khách hàng

cuộc gọi 2

Thêm cuộc gọi mới. Nhập các thông tin cần thiết như: tên, số điện thoại, chức vụ, địa chỉ, ngày liên hệ…

cuộc gọi 4

Thông tin chi tiết của cuộc gọi. Khi cuộ gọi thành công thì chuyển thành khách hàng

cuộc gọi 3

Thông tin chi tiết của cuộc gọi (đã  là khách hàng): Hồ sơ,đề xuất, nhiệm vụ, file đính kèm, nhắc nhở, ghi chú, hoạt động đăng nhập