Canvas is not supported in your browser.

Phân hệ hợp đồng

hợp đồng 1

Màn hình thể hiện tổng quan của tất cả các hợp đồng đang có.

hợp đồng 2

Thông tin chi tiết của 1 hợp đồng: Chỉnh sửa hợp đồng, File đính kèm, Lịch sử gia hạn hợp đồng, nhiệm vụ