QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Phân hệ nhân viên

Phân hệ hóa đơn:

I. Quản lý hóa đơn

quan_ly_danh_muc_hoa_don

 

– Quản lý các khoảng thanh toán của từng dự án

II. Quản lý danh mục hóa đơn

quan_ly_muc_hoa_don_21

  • Quản lý danh mục hóa đơn