QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Quản lý dự án

I. Bố cục quản lý một dự án

chi_tiet_du_an_7

   Một dự án sẽ có 3 phân hệ thể hiện:

+ Menu dự án

+ Thông tin về khách hàng và trưởng dự án

+ Yêu cầu dự án

II. chi tiết một dự án:

chi_tiet_8

1. Thông tin khách hàng thuộc dự án

2. Thông tin Trưởng dự án

3. Tóm tắt yêu cầu dự án

4. Chi tiết bổ sung dự án

5. Lịch sử yêu cầu của dự án

III. Phân hệ các tập tin

tap_tin_9  – Chức năng: để upload các tập tin, file cần thiết cho một dự án.

1. Thêm tập tin mới cho dự án

2. Danh sách tập tin của 1 dự án

3. Download tập tin về máy tính

4. Sửa tâp tin

sua_tap_tin10

5. Xóa tập tin

IV. Lịch sử dự án

lich_su_du_an_11

     Chức năng: thể hiện lịch sử phát triễn của dự án đó

V. Nhiệm vụ của tôi

nhiem_vu_cua_toi_12

Chức năng: thể hiện nhiệm vụ cần làm cho dự án đó, của user đang đăng nhập

V. Tin nhắn

tin_nhan_14

VI. Tin nhắn nhóm

tin_nhan_nhom_15

V. Hóa đơn

hoa_don

VII. Thành viên của dự án

thanh_vien_du_an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỚI NHẤT