QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Phiếu chi khác

Để tạo phiếu chi khác vào: công nợ mua -> chi khác -> tạo mới -> điền thông tin phiếu -> lưu lại -> duyệt phiếu

MỚI NHẤT