QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Phiếu chi mua hàng

Phiếu chi mua hàng được chuyển từ nhập hàng, tạo bằng cách vào: mua hàng -> nhập hàng -> chọn đơn cần lập phiếu chi -> tác vụ -> phiếu chi -> người nhận -> phương thức thanh toán -> tổng thanh toán -> lưu lại

Phiếu chi sẽ thể hiện trạng thái thanh toán, nếu chi chưa đủ tiền trạng thái sẽ là chi 1 phần, nếu chi đủ tiền trạng thái là  đã chi đủ

MỚI NHẤT