QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Phân hệ dự án

 

Dự án 1

Màn hình thể hiện tổng quan của tất cả dự án đang có.

dự án 1.1

Tạo dự án mới => Thêm trường thông tin bắt buộc như tên dự án, khách hàng, loại thanh toán…

Cài đặt dự án: Có thể tick tùy chọn (hoặc loại bỏ) các tính năng cần thiết.

dự án 2

Chi tiết của 1 dự án bao gồm:

– Tổng quan dự án: Thể hiện tổng quan các giao dịch, nhiệm vụ liên quan đến dự án đó

– Nhiệm vụ: Thêm mới nhiệm vụ và thể hiện chi tiết nhiệm vụ hiện có của dự án đó

– Timesheets: Thời gian biểu

– Cột mốc: Thời gian để dánh dấu hoàn thành công việc

– Các tập tin: Các tập tin có liên quan đến dự án

– Thảo luận: Chi tiết các cuộc thảo luận với khách hàng( nhân viên)

– Chế độ xem Gantt

– Tickets: Tổng hợp trạng thái và chi tiết các ticket mà khách hàng (nhân viên) tạo ra

– Bán hàng: Bao gồm háo đơn, ước tính, chi phí

– Ghi chú: Ghi chú cá nhân

– Hoạt động: Tổng hợp các hoạt động liên quan đến dự án ( thêm thành viên, thêm dự án..)

dự án 3

dự án 4