Canvas is not supported in your browser.

Quản lý giao hàng, thẻ giảm giá, hàng bán trả lại

1 .Quản lý giao hàng

Vào mục Bán hàng -> Giao hàng để quản lý danh sách giao nhận sản phẩm

giao hàng

2 .Quản lý thẻ giảm giá

Vào mục Bán hàng -> Gift card để quản lý danh sách thẻ giảm giá cho khách hàng

gift card

3. Quản lý danh sách hàng bán trả lại

Vào mục Bán hàng -> DS đơn hàng hoàn để quản lý thông tin các sản phẩm do khách hàng trả về

DS đơn hàng hoàn