QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Quản lý sản xuất

Tiến độ sản xuất theo đơn đặt hàng

 

Báo cáo định mức NVL

 

Báo cáo tình trạng lệnh sản xuất

 

Báo cáo nguyên liệu sử dụng

 

Báo cáo sử dụng NVL theo lệnh sản xuất

Báo cáo sản xuất chi tiết

 

Báo cáo sản xuất tổng hợp

 

Báo cáo tình hình thực hiện lệnh sản xuất

 

 

MỚI NHẤT