QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Hàng hóa

1. Nhóm hàng hóa

Vào Nhóm hàng hóa sẽ hiện ra danh sách các nhóm hàng đã được khai báo

Tạo mới: Hàng hóa-> nhóm hàng hóa-> tạo mới-> Điền các thông tin nhóm hàng hóa (Cấp 1)-> lưu lại.

Hàng hóa-> nhóm hàng hóa-> tạo mới-> điền các thông tin nhóm hàng hóa (Cấp 2)-> chọn nhóm cha-> lưu lại.

2. Danh sách hàng hóa

Tạo mới THƯƠNG HIỆU: Hàng hóa-> danh sách hàng hóa-> Thương hiệu-> nhập tên thương hiệu-> thương hiệu mới

Tạo mới LOẠI: Hàng hóa-> danh sách hàng hóa-> loại-> nhập tên loại-> loại mới

-Tạo mới hàng hóa: Hàng hóa-> danh sách hàng hóa-> tạo mới -> nhập đầy đủ thông tin hàng-> lưu lại