Canvas is not supported in your browser.

Hàng hóa

1. Nhóm hàng hóa

Vào Nhóm hàng hóa sẽ hiện ra danh sách các nhóm hàng đã được khai báo

Tạo mới: Hàng hóa-> nhóm hàng hóa-> tạo mới-> Điền các thông tin nhóm hàng hóa (Cấp 1)-> lưu lại.

Hàng hóa-> nhóm hàng hóa-> tạo mới-> điền các thông tin nhóm hàng hóa (Cấp 2)-> chọn nhóm cha-> lưu lại.

2. Danh sách hàng hóa

Tạo mới THƯƠNG HIỆU: Hàng hóa-> danh sách hàng hóa-> Thương hiệu-> nhập tên thương hiệu-> thương hiệu mới

Tạo mới LOẠI: Hàng hóa-> danh sách hàng hóa-> loại-> nhập tên loại-> loại mới

-Tạo mới hàng hóa: Hàng hóa-> danh sách hàng hóa-> tạo mới -> nhập đầy đủ thông tin hàng-> lưu lại