QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

SẢN XUẤT

Phần mềm quản lý sản xuất trong hệ thống FOSO ERP cung cấp cho doanh nghiệp các công cụ cần thiết để giúp tăng năng lực sản xuất, tối ưu hóa tồn kho, nâng cao lợi nhuận và tích hợp đầy đủ với các ứng dụng khác giúp nhà quản trị đưa ra các quyết định chính xác và kịp thời

Hệ thống có khả năng quản lý và xử lý mạnh mẽ tất cả các hoạt động trong sản xuất như: quản lý năng lực sản xuất, dự báo sản xuất, lập kế hoạch sản xuất, hoạch định nhu cầu nguồn lực sản xuất, quản lý các định mức và quy trình sản xuất, quản lý quá trình sản xuất, hỗ trỡ tính giá thành sản phẩm, quản trị chất lượng sản phẩm.

Ngoài ra hệ thống còn tích hợp với các công nghệ QR Code hay mã vạch giúp nhập liệu nhanh chóng và theo dõi tiến độ sản xuất và báo cáo tức thời ( real-time)

MỚI NHẤT