QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Sơ đồ Gantt lệnh sản xuất

Theo dõi các lệnh sản xuất theo thời gian thể hiện các mức độ của lệnh sản xuất ( bình thường, hoàn thành, trễ hạn, tới hạn, sắp tới hạn)

MỚI NHẤT