QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Tài Sản Cố Định

1. Loại tài sản cố định

Để thêm mới loại tài sản vào Tài sản cố định -> loại tài sản cố định -> tạo mới -> điền thông tin nhóm -> lưu lại

 

2. Ghi tăng

Để ghi tăng tài sản cố định để tính khấu hao, vào Module tài sản cố định -> ghi tăng -> tạo mới -> điền thông tin tài sản cần ghi tăng -> lưu lại

3. Khấu hao TSCĐ

Để tạo kỳ tính khấu hao vào Module tài sản cố định -> khấu hao TSCĐ -> tạo mới -> điền thông kỳ tính khấu hao -> lưu

 

Để xem lại thông tin kỳ tính khấu hao vào đây

MỚI NHẤT