QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Tạo lệnh sản xuất

Vào mục Yêu cầu sản xuất –> Thêm lệnh sản xuất –> Lưu để khai báo và tạo lệnh sản xuất

Ngày: ngày bắt đầu tạo lệnh sản xuất.

Ngày giao hàng: có thể thiết lập ngày và khung giờ giao hàng

Số đơn hàng: khai báo động

Đơn vị thực hiện: khai báo bộ phận đảm nhiệm

Khách hàng: trích lọc từ danh sách khách hàng để nhập liệu nhanh

Thành phẩm: trích lọc từ danh sách thành phẩm để nhập liệu nhanh, admin cần chỉnh lại số lượng cho phù hợp

Tài liệu đính kèm (nếu có)

Trạng thái: đang xử lý hoặc đã hoàn thành

Sale note: ghi chú nếu có

Tạo lệnh sản xuất