QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Thành phẩm

1. Nhóm thành phẩm

  • Tạo mới: Thành phẩm-> nhóm thành phẩm-> tạo mới-> Điền các thông tin nhóm thành phẩm (Cấp 1)-> thêm.

  • Tạo mới: Thành phẩm-> nhóm thành phẩm tạo mới-> Điền các thông tin nhóm thành phẩm (Cấp 2)-> thêm.

2. Danh sách thành phẩm

  • Tạo mới: Thành phẩm-> danh sách thành phẩm-> thêm -> nhập đầy đủ thông tin hàng-> thêm

Lưu ý: Loại thành phẩm được chia thành 3 loại: Thành phẩm: thành phẩm cấu thành từ bán thành phẩm, nguyên liệu; Bán thành phẩm (SX): Bán thành phẩm cấu thành từ các nguyên liệu trong SX của DN; Bán thành phẩm (MN): bán thành phẩm mua từ bên ngoài.

Ngoài ra chúng ta có thể đưa dữ liệu vào bằng IMPORT EXCEL

Thành phẩm-> danh sách thành phẩm -> import excel-> tự động tạo trường-> có->chọn file excel-> lưu.

Lưu  ý: Có thể chọn tự động trường dữ liệu, cột, ghi chú các trường dữ liệu bắt buộc nhập, tùy chọn (tìm chính xác: bắt buộc phải nhập đúng từng ký tự với mã danh mục đã tạo, tìm gần đúng: không cần nhập chính xác từng ký tự trong mã danh mục đã tạo, Thêm mới: nếu mã này chưa có trong Danh mục thì PM sẽ tự động thêm mới, Bỏ qua: không quan tâm đến mã trong danh mục).

Thiết kế định mức BOM

-Tạo mới: Thành phẩm-> danh sách thành phẩm->chọn thành phẩm cần thiết kế BOM ->Tác vụ->Thiết kế BOM ->tạo thành phần-> thêm.

Tạo thành phần: 1 sản phẩm được cấu tạo từ 1 hoặc nhiều thành phần, trong mỗi thành phần sẽ có nguyên vật liệu, bán thành phẩm cấu thành nên thành phần đó

Lưu ý: Thiết kế BOM từ BTP sau đó mới đến Thành phẩm ( từ bên trong ra bên ngoài)

Giai đoạn: Thành phẩm-> danh sách thành phẩm->chọn thành phẩm cần tạo giai đoạn ->Tác vụ->Giai đoạn ->thêm giai đoạn, máy móc thực hiện giai đoạn, số giờ thực hiện-> lưu.

3. Đánh giá bom

Thành phẩm-> đánh giá BOM

Xem lại được danh sách các thành phẩm, bán thành phẩm đã được thiết kế BOM

MỚI NHẤT