QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Thông tin nhà cung cấp

Để tạo mới thông tin NCC vào: nhà cung cấp->thông tin nhà cung cấp->tạo mới-> điền các trường thông tin->lưu lại

Một số nhà cung cấp ngừng liên lạc, chúng ta có thể bỏ kích hoạt

Thêm mặt hàng chủ đạo theo NCC: nhà cung cấp->thông tin nhà cung cấp-> Chọn nhà cung cấp muốn thêm mặt hàng chủ đạo-> sửa-> chọn tab mặt hàng chủ đạo-> chọn sản phẩm muốn thêm, hệ thống sẽ tự cập thật -> thoát

Search tên sản phẩm trên thanh tìm kiếm để thêm