QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Tiêu chí đánh giá nhà cung cấp

Tạo mới: nhà cung cấp -> tiêu chí đánh giá nhà cung cấp -> tạo mới -> điền tiêu chí đánh giá nhà cung cấp -> lưu lại

Thêm tiêu chí con: Tick vào dấu + để thêm mới-> nhập tiêu chí con-> lưu lại

Danh sách các tiêu chí đánh giá