QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Trả hàng

Để tạo mới phiếu trả hàng vào: mua hàng -> trả hàng -> tạo mới -> điền thông tin phiếu trả hàng (NCC, kho hàng, loại hàng, tên hàng, số lượng trả, ghi chú,…) -> lưu lại -> duyệt -> duyệt thủ kho